Etusivu > Tarjouspyyntö oppikirjoista ja muusta kirjallisesta oppimateriaalista 2012-2014

MÄNTYHARJUN KUNTA

 

TARJOUSPYYNTÖ KOULUJEN OPPIKIRJOISTA JA MUUSTA KIRJALLISESTA OPPIMATERIAALISTA LUKUVUOSIKSI 2012-2013 JA 2013-2014

Mäntyharjun kunta pyytää teiltä sitovaa tarjoustanne koulujen oppikirjoista ja muusta kirjallisesta oppimateriaalista lukuvuosiksi 2012-2013 ja 2013-2014 tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti

Sitova tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa viimeistään 15.2.2012, klo 15.00 osoitteeseen:

Hankintayksikkö: Mäntyharjun kunta

Henkilö: Tuukka Forsell

Katuosoite: PL 71

Postiosoite: 52701 Mäntyharju

Tarjousmerkki: ”OPPIKIRJAT” on mainittava selvästi kuoressa.

Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset pyydetään lähettämään sähköpostilla Word-tiedostona Henkilölle 10.2.2012 mennessä.

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa:

Henkilö Tuomo Penttinen

E-Mail: tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Tuukka Forsell                    Tuomo Penttinen               

Talousjohtaja                      hallintojohtaja

1. Ilmoitus- ja hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, josta ilmoitus julkaistaan julkiset hankinnat tietokannassa ja Mäntyharjun kunnan kotisivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi 1.2.2012

Hankinta toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen.

2. Hankinnan sisältö ja laajuus

Peruskoulun oppikirjat, ja muu kirjallinen oppimateriaali lukuvuodelle 2012-2013 ja 2013 ja 2014. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjouksen laatimiskieli on suomi. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Tarjous tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä.

4. Tarjouksen soveltuvuus

Tarjouksesta tulee käydä ilmi tarjoajan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot, toimipaikan osoitetiedot sekä tarjouksen vastuu- ja yhteyshenkilöstä. Tarjoajan tulee antaa selvitys, että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista, kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen suorittamisesta. Näistä on toimitettava todistukset, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna

5. Hinnan ilmoittaminen

Tarjouksessa on ilmoitettava alennusehto prosentteina alla lueteltujen kustantajien ilmoittamasta ovh-hinnasta.

Kustantaja                                                alennusprosentti

Sanoma Pro Oy

Kustannusosakeyhtiö Otava

Edita Publishing Oy

Yllä olevat kustantajat ovat vertailun kohteena. Mäntyharjun kunta saattaa käyttää myös muita kustantajia, mutta yllä mainitut ovat tärkeimmät ja isoimmat kustantajat. Tarjouksessa on erikseen ilmoitettava tilausten alennusehdot prosentteina. Jos kustantaja ei ilmoita ovh hintoja, vaan esimerkiksi nettohinnat, on tarjoajan ilmoitettava mahdolliset muuntokertoimet. Tarjoajan tulee ilmoittaa alennusprosentit myös muiden kustantajien tuotteista.

Toimittajalla ei ole oikeutta periä pientoimitus- tai laskutuslisää.

6. Toimitusehto ja aika

Oppikirjat ja muu kirjallinen materiaali on toimitettava eri kouluille. Osoiteluettelo toimitetaan tarjouksen voittaneelle taholle. Perustilauksen toimitus tulee tapahtua viikon 19, 2012 loppuun mennessä. Toimittajan on ilmoitettava tarjouksessa viimeinen mahdollinen tilauspäivä toimitusajankohtaan nähden. Toimittajan on ilmoitettava tarjouksessa täydennystilauksen toimitusaika. Toimitusehto on TOP (toimitettuna perille), Finnterms 2001.

7. Osatarjoukset                Osatarjouksia ei oteta huomioon

8 Laskutus ja maksuehdot

Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla. Kunta maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan laskun 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta.

9 Seuranta ja raportointi

                      Toimittaja antaa pyydettäessä raportit toteutuneesta myynnistä kustantajittain.

10 Valintaperusteet

Tarjouspyynnön ehdot ja tuotevaatimukset täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

11 Hankintapäätöksen tiedoksianto ja sopimusehdot

Tiedoksianto hankintapäätöksestä annetaan kaikille tarjoajille. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tilaajan ja toimittajan välille tehdään tämän tarjouspyynnön, JYSE 2009 ja tarjouksen ehtoihin perustuva toimitussopimus. Sopimus osapuolten välille syntyy, kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.

12 Muut ehdot

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista (348/07 ja 321/2010) annettuja lakeja. Tarjous jota ei ole laadittu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hylätään. Myöhässä saapunutta tarjousta ei käsitellä.

13 Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuudesta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tarjousasiakirjat ovat päätöksenteon jälkeen julkisia. Mikäli tarjoaja tarjouksessaan pyytää, että osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen tekemisen jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä ja merkinnällä ”liikesalaisuus” varustettuina. Hinta ei ole liikesalaisuus.

14 Tarjouksen sisäänjättö

                      Tarjouksen toimitusosoite on Mäntyharjun kunta, PL 76, 52701 Mäntyharju.