Etusivu > Kiinteistö Oy Keskivälin kiinteistöhuoltotarjous (Korjausilmoitus)

Kiinteistö Oy Keskivälin kiinteistöhuoltotarjous (korjausilmoitus)

(Korvaa alkuperäisen ilmoituksen)

Pyydämme tarjoustanne Kiinteistö Oy Keskivälin (y-tunnus 0165786-4 )

kohteiden kuukausittaisesta kiinteistönhuollosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

HANKINTAYKSIKKÖ:

Mäntyharjun kunta / Kiinteistö Oy Keskiväli

PL 76, 52701 Mäntyharju

Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju

1. Hankinnan kohde

Tarjouskilpailun perusteella valitaan kiinteistöhoidollisten töiden tekijä Kiinteistö Oy Keskivälin omistamiin kohteisiin. Kohdeluettelo on liitteenä 1. Hankinnan kohde on jaettu kahteen eri alueeseen. Hankintayksikkö voi hyväksyä kokonaistarjouksen tai osatarjoukset alueista 1 ja 2. Kuvaus hankittavasta palvelusta on tarjouspyynnön liitteissä 1-4.

2. Hankintailmoitus

Kiinteistöhoitotöiden hankinnasta on julkaistu 10.10.2012 EU kynnysarvot ylittävä hankintailmoitus HILMA –ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. sekä Mäntyharjun kunnan kotisivuilla www.mantyharju.fi.

3. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.1.2013-31.12.2015 + 1 mahdollinen optiovuosi. Tarjoajan on lisäksi hyväksyttävä kuukausittaisen korvauksen muuttamisen, jos tarjoajan hoitoalueella kohteisiin tulee muutos hoitotarpeeseen (kohteen purku, saneeraus tai kohteen omistuksen muuttuminen)

4. Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäljempänä "hankintalaki").

Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylittää hankintalain 15§:ssä säädetyn EU kynnysarvon. Osatarjoukset ovat sallittuja alueesta 1 ja alueesta 2. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat on saatava suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

5. Tutustuminen kohdeluettelossa mainittuihin kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja tutustuu kohteisiin ja niiden olosuhteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Kohteisiin on mahdollisuus tutustua Kiinteistö Oy Keskivälin edustajan (huoltomies tai isännöitsijä) kanssa. Esittelyajankohdasta tulee sopia isännöitsijä Anne Uotisen kanssa sähköpostitse osoitteella anne.uotinen@arenna.fi.

Kiinteistöhoitotehtävät tulee suorittaa oheisen huoltosopimusluonnoksen ja kiinteistönhoitoohjelmien mukaisesti ja ne on otettava vastaan sopimuksen mukaan.

(liitteet nro 1-4). Tarjoajalla tulee olla päivystys/huoltomies Mäntyharjussa siten, että vasteaika hälytyksen sattuessa on 20 min. Lumitöiden lähtökynnys on 5 cm. Aravatalon osalta piha-alue tulee olla aurattuna lumesta ennen klo 7.00, koska kyseisessä kiinteistössä on myös liiketiloja.

6. Lisäkysymykset hankinta-asiakirjoista

Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 10.11.2012 mennessä osoitteella tuukka.forsell@mantyharju.fi. Sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan "lisäkysymys kiinteistöhuolto".

Kysymyksiin vastataan Mäntyharjun kunnan kotisivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi. Kysymykset vastauksineen julkaistaan etusivun linkistä kohdassa ajankohtaiset asiat. Tarjoajilla on velvollisuus tutustua lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä. Puhelintiedusteluja ei voida vastaanottaa.

7. Tarjousten toimittaminen

Tarjous tulee toimittaa Mäntyharjun kunta/talousjohtaja osoitettuna tarjouspyynnön liitteenä toimitetulle tarjouslomakkeelle 6 laadittuna sisältäen siinä edelletyt liitteet 26.11.2012 klo 12:00 Suomen aikaa mennessä osoitteeseen

Postiosoite: Mäntyharjun kunta, PL 76, 52701 Mäntyharju

Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju

Tarjous jätetään tarjouskirjekuoressa, johon merkitään päälle "Tarjous kiinteistöhoito Keskiväli".

Tarjouskirjekuoren tulee sisältää:

- Liitteen 5 mukainen ehdottomat edellytykset täytettynä sekä muut pyydetyt liitteet

- Erillinen suljetussa sisäkuoressa liite 6 mukainen tarjoushintalomake täytettynä. Hintalomakkeen sisältävään sisäkuoreen merkitään päälle. "hintalomake"

Erillisessä suljetussa sisäkuoressa oleva hintalomake avataan ainoastaan siinä tapauksessa, että tarjoaja on täyttänyt asetetut soveltuvuusvaatimukset ja että tarjous on muilta osin tarjouspyynnön mukainen.

Kuvaus haluttavasta kiinteistönhoitopalvelusta sisältyy liitteisiin 1-4

Tarjoajan edellytetään tutustuvan kohteisiin sekä liitteenä oleviin kohteiden hoito-ohjeisiin ja muihin asiapapereihin.

Tarjouspyynnön liitteenä 5 olevalla lomakkeella tulee selvittää tarjoajan soveltuvuus ns. ehdottomiin vaatimuksiin, joiden tulee täyttyä.

Faksilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään.

8. Tarjousten avaaminen

Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa on läsnä Kiinteistö Oy Keskivälin hallitus. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53§:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 54§:n mukainen sulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 56§:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun.

9. Kokonaistaloudellinen edullisuus perusteena

Tarjoaja ilmoittaa tarjouslomakkeella (liite 6) siinä pyydetyistä kohteista kuukausikohtaisen hinnan. Osatarjoukset voidaan hyväksyä alueen 1 tai alueen 2 kokonaisuudesta. Tarjoajan tulee siis tarjota vähintään jompaa kumpaa aluetta kokonaisuutena. Vertailuperuste kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti:

1. hinta 70 %

2. tarjoajan kaluston määrä ja soveltuvuus kiinteistöhoidollisiin töihin liitteiden mukaisesti painoarvo vertailussa 30%.

Tarjoukseen tulee liittää kuvaus tarjoajan kalustosta, jolla kiinteistöhoidollinen työ suoritetaan.

Lisäksi tulee ilmoittaa seuraavat asiat, joita ei vertailussa käytetä.

a) erillisveloitukseen oikeuttavista tehtävistä on esitettävä hinnasto, josta käy ilmi myös mahdollisten lisätöiden tuntihinta arvonlisäveroineen. Hinnastossa tulee eritellä ainakin seuraavat: siivouksen tuntihinta, kiinteistönhoidon tuntihinta, korjaustöiden tuntihinta, viheralueidenhoidon tunti-hinta sekä lumitöiden tuntihinta.

b) Ovenavausmaksujen veloitushinnaksi asukkaalta hyväksytään työaikana

enintään 15,00 € ja työajan ulkopuolella veloitus on enintään 30,00 €.

Muista hyvityksistä tai lisälaskutuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Erillisiä laskutuskulumaksuja, yleiskustannuskulumaksuja tai matkakorvauksia ei hyväksytä laskutuksessa.

10. Sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimus

Hankintalain 75§:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouslomakkeessa sille varatulle kohdalle sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi. Hankintasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun sopimusneuvotteluissa on päästy hankintayksikön hyväksymään ratkaisuun ja kun hankintayksikkö ja valittu toimija ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

11. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjousten valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö.

12. Tarjousasiakirjat

Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomenkieliset, ja niiden tulee vastata muotovaatimuksiltaan tätä tarjouspyyntöä ja sen liitteitä.

Liite 1, kohdeluettelo
Liite 2, huoltosopimusluonnos
Liite 3, kiinteistön hoitoohjeet taulukko, luonnos
Liite 4, huoltosopimuksen liiteohje, luonnos
Liite 5, ehdottomat edellytykset
Liite 6, tarjoushintalomake