EtusivuHallinto > Strategiat

Strategiatyö

Visio

Kunnan visiona on ”Yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa”. Tämä visio on luotu jo aikaisempien strategiaprosessien yhteydessä, ja se kuvaa tiivistetysti kunnan vahvuuksia ja valintoja elinvoiman ja vetovoiman ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

Kaikkien kuntapalvelujen lähtökohtana on asiakas eli kuntalainen. Kunnan on uudistuttava ja tehtävä asioita laajassa yhteistyössä pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa. Se edellyttää talouden hyvää hoitoa, kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimista ja kunnan vetovoiman kasvattamista.

Kunnan elinvoiman hiipuu mikäli asukasmäärän kehitystä ja rakennetta ei saada korjatuksi. Vähenevä asukasmäärä heijastuu taloudelliseen toimeliaisuuteen ja sitä kautta verotuloihin ja palvelujen tuottamiseen.

Mäntyharju voi toimia vastavoimana nykyisille kehityssuunnille, kuten kaupungistumiselle, nykyiselle demografiselle kehitykselle ja turvattomuuden lisääntymiselle. Vaikka kehityssuuntaa ei lyhyellä tähtäimellä voida muuttaa, niin kehitystä voidaan hidastaa.


Strategiset kärjet

Kulttuuri ja luova ala
Mäntyharjussa on jo kauan panostettu kulttuuritoimintaan. Kulttuuritarjonnan lippulaivana toimii Taidekeskus Salmela, ja kulttuuritoiminta on laajentunut ja monipuolistunut. Kulttuurituottamisessa apuna ovat olleet kansalaisopisto, Mikkelin musiikkiopisto, kesäteatterit ja lukuisat yhdistys- ja järjestötoimijat. Kunta on panostanut kulttuurisalin ja elokuvateatteri Kinon toimintaan.
Viime vuosina synnytetty luovan alan verkosto on yhdistänyt paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat. Tämän uuden verkoston myötä on syntynyt kokeiluja mm. kunnan oma mökkiradio ja Ilokuvafestivaalit. Luova ala tukee Mäntyharjun pehmeää vetovoimaa ja alan kasvulle on hyvät mahdollisuudet. Entisen Askeleen kenkätehtaan miljöö sopii hyvin pienyrityksille sekä käsityöläisille ja muille luovan alan toimijoille.

Luonto- ja vapaa-ajan aktiviteetit
Ihmisten lisääntynyt vapaa-aika kasvattaa luonto- ja muiden vapaa-ajan aktiviteettien kysyntää. Nämä aktiviteetit ovat myös kunnan kilpailutekijöitä. Mäntyharju –Repovesi –reitistön kävijämäärä on kasvanut ja reitistön palvelut kehittyvät koko ajan.
Kunnan aktiiviset yhdistykset tarjoavat monipuolisesti vapaa-ajan harrastuksia kuntalaisille ja muille palvelujen käyttäjille. Kunta on panostanut ja panostaa mm. liikuntapaikkaselvityksen pohjalta harrastusten tarvitsemiin puitteisiin. Mäntyharjun suuri vapaa-ajan asukkaiden määrä tuo luonto- ja vapaa-ajan palveluille kriittistä massaa ja sitä kautta taloudellista toimeliaisuutta.

Kestävä yrittäjyys
Mäntyharjulaiselle yritystoiminnalle on ominaista, että se nojaa pitkälti pieniin ja keskisuuriin perheyrityksiin. Useat suurimmista työllistäjistä ovat monen sukupolven perheyrityksiä. Kunnassa pitkään toimineet yritykset kertovat sitoutumisesta paikkakuntaan ja näiden yritysten kasvu on synnyttänyt kuntaan pysyviä työpaikkoja. Kestävä yrittäjyys on pitkäjänteistä panostamista yritystoimintaan ja kunnan tulee edistää yritysten tarvitsemia toimintaedellytyksiä.
Tulevaa kestävää yrittäjyyttä, eli uutta yritystoimintaa, start-upeja, voi syntyä paikalliseen osaamiseen ja vetovoimaiseen ympäristöön tukeutuen. Tämä tarkoittaa tarkoituksenmukaisia liiketiloja ja tonttitarjontaa, nopeita tietoliikenneyhteyksiä ja hyvää saavutettavuutta.

Kuntalaisdialogi
Tulevaisuuden kunnassa korostuu vuorovaikutus, kuntalaiskeskustelu, vaikuttaminen ja yhteisöllisyys. Vuorovaikutus yksityisen, 3. sektorin ja julkisen sektorin välillä tiivistyy entisestään. Kunnan rooli on toimia palveluverkostojen koordinoijana ja solmukohtana. Vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa tulee olla systemaattista ja jatkuvaa, ja siihen tulee luoda välineet, jotka mahdollistavat vuoropuhelun laajasti huomioiden hyvän hallinnon periaatteet.