EtusivuHallinto > Strategiat

Strategiat

Visio

"Mäntyharju on yrittävä kulttuurikunta luon­nonkauniissa ympäristös­sä hyvien liikenne­yhteyksien varrella. Mäntyharjun kunta luo erinomaiset olosuh­teet yrittämiselle, asumi­selle ja vapaa-ajan­vietolle. Kuntalaisten hyvinvointi on mäntyharjulai­sen kehittämisen ja päätök­senteon perus­ta."


Strategia

Strategian painopistealueet palvelualueilla:

1. Mäntyharjun kunta kehittää infrastruk­tuuria ekologisesti luontoa säästäen.
2. Mäntyharjun kunta järjestää kattavat pe­ruspalvelut kustannuste­hokkaasti.
3. Mäntyharjun kunta mahdollistaa moni­puoliset kulttuuri- ja va­paa-ajanpalvelut.
4. Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinora­kenteen kehitty­mistä.
5. Mäntyharjun kunta toteuttaa mielekästä kunta- ja järjestöyhteistyötä palvelurakenteen ja palvelujen kehittämiseksi.
6. Mäntyharjun kunta huomioi kansainvälisyyden merkityksen kun­nan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä .
7. Mäntyharjun kunta huomioi kuntalaisten osallisuuden palvelutuotannossaan.