EtusivuPalvelut > Varhaiskasvatus

paivahoito_03

Varhaiskasvatuspalvelut Mäntyharjussa

Mäntyharjulla varhaiskasvatuspalveluja annetaan kunnallisena palveluna päiväkoti Mustikkatassussa ja perhepäivähoidossa. 

Mäntyharjun varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvatukseen, oppimiseen ja hoitoon, leikkiin sekä ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä.

Tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa hyvän itsetunnon, sosiaalisten valmiuksien, erilaisuuden hyväksymisen sekä hyvien tapojen omaksuminen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Päivähoidon toimintakausi alkaa aina kuluvan vuoden elokuussa.

Päivähoitoon hakeminen:

Päivähoitoon voi hakea ympäri vuoden. Kiireellisissä tapauksissa hakemus on jätettävä kaksi viikkoa ennen hoidontarvetta. Päivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella. Ohjeet hakemuksen täyttämiseen ja linkki sähköiseen asiointiin löytyvät Päivähoitoon hakeminen -välilehdeltä.

Perheelle lähetetään sähköisesti sijoituspäätös.

Tutustumiskäynnillä perhe saa esitteen lapsen tulevasta hoitopaikasta sekä lapsen vasun alkulehdet ja muut tarvittavat esitteet.

Toivomme, että lapsi ja vanhemmat tutustuvat hoitopaikkaan ja päivähoidon työntekijään / työntekijöihin ennen hoidon aloittamista.

Hoitosuhteen päättyessä vanhempia muistutetaan täyttämään sähköinen muutosilmoituslomake (irtisanomisilmoitus).

Seudulliset varhaiskasvatusmaksut:

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017


Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu perustui 28.2.2017 saakka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

1.3.2017 jälkeen asiakasmaksupäätös perustuu uuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin ja sivistyslautakunnan päätökseen (21.2.2017).

Lakimuutoksen jälkeenkin päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.


Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun (290 euroa), ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Päivähoitomaksun tulorajat 1.3.2017

Perheen            Vähimmäis-            Maksu-            Enimmäis-
henkilö-            tuloraja                  prosentti          maksun
määrä              euroa/kk                                        tuloraja
2                     1 915                      11,5                4 437
3                     1 915                      9,4                  5 000
4                     2 053                      7,9                  5 724
5                     2 191                      7,9                  5 862
6                     2 328                      7,9                  5 999

Uuden lain mukaisesti tulorajoja korotetaan kaksi- ja kolmihenkisten perheiden osalta. Muutosten vaikutuksena osalla vanhemmista maksut pienenevät.


Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, niin maksu määräytyy sen vanhemman tulojen perusteella, jossa lapsi väestörekisterin mukaisesti asuu. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, niin maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.


Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa eDaisy –asioinnin kautta https://mantyharju.daisynet.fi/eDaisy.


Perheiden tulotiedot tulee toimittaa viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä kun hoitosuhde on alkanut. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu päivähoitomaksu.

Seudulliset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet 1.3.2017 alkaen

Hoitoaikojen varaaminen:

Laadukkaan pedagogisen toiminnan, ateriatilausten ja riittävän päiväkotihenkilöstön määrän turvaamiseksi päiväkoti Mustikkatassuun ja perhepäivähoitoon varatut hoitopäivät tulee ilmoittaa toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn kautta parittomalta viikolta parittomalle viikolle ja parilliselta viikolta parilliselle viikolle aina lauantaisin klo 12 mennessä.

https://mantyharju.daisynet.fi  

Päivähoidon muutosilmoitus:

Sähköisellä muutosilmoituslomakkeella voi mm. ilmoittaa osoitteenmuutoksen, tulotiedot, hoitopäivien lukumäärän muutoksen, muutoksen kokopäivähoidosta osapäivähoidoksi tai osapäivähoidosta kokopäivähoidoksi ja voi irtisanoa lapsen hoitopaikan.

Sähköinen lomake löytyy tästä

https://mantyharju.daisynet.fi/eDaisy  

Varhaiskasvatuksen järjestäminen 1.8.2016 alkaen

Sivistyslautakunta on 24.5.2016 kokouksessaan päättänyt seuraavaa:

Varhaiskasvatuslakiin1973/36 (11 a §) on tehty muutoksia. Jokaisella lapsella on lain mukaan oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa, mutta siihen osallistumiseen ei ole velvoitetta. Lapsen kehityksen ja kasvun sekä tavoitteellisen toiminnan vuoksi, kunta voi päättää tarkemmat säännölliset varhaiskasvatuksen ajat. Vanhempi tai huoltaja voi valita osapäiväisen tai osaviikkoisen varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatuksen järjestäjä osoittaa lapsikohtaisen toiminta-ajan.

Perusteet varhaiskasvatuksen laajuuteen:

a) enintään 20 tuntia viikossa, kun vanhempi tai huoltaja

-hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella

-on työtön tai eläkkeellä

-on lomautettu, vuorotteluvapaalla, virkavapaalla tai pidätetty virantoimituksesta

-tekee vapaaehtoistyötä, talkootyötä tai palkatonta työtä

 

b)enemmän kuin 20 tuntia viikossa, kun vanhempi tai huoltaja

-on todistettavasti kokoaikaisessa työssä

-on päätoiminen opiskelija

-on yrittäjä