Hyvinvoinnin edistäminen

 

Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 2015/410). Terveydenhuoltolain (2010/1326, 12§) perusteella kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on myös seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin ja raportoitava niistä vuosittain.

Kunta on kumppanisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Jos mielessäsi on jokin yleiseen hyvinvointiin tai vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvä asia tai haluat edistää em. asioita, pohditaan yhdessä miten se tehdään!

 

Miten Mäntyharjussa voidaan ja miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan?

Tutustu Mäntyharjun hyvinvointikertomukseen klikkaamalla viereistä kuvaa tai selaa lyhyt versio tästä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 (Etelä-Savo).

Etelä-Savon alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2020

 

Hyvinvoinnin edistämisen työryhmä

Mäntyharjussa toimii monialainen poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävä on koordinoida ja kehittää kunnan alueella tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämistyötä. HyTe-työryhmä vastaa kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyöstä.

Työryhmään kuuluu kunnan työntekijöitä sekä luottamushenkilöitä sekä seurakunnan, yhdistysten, yritysten ja Essoten edustajia. Työryhmän kokoonkutsujana ja esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointityöryhmä on tiiviissä yhteistyössä kunnan johtotiimin kanssa.

 

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa organisoimaan toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää päihde- ja peliriippuvuuksista johtuvia haittoja. Työryhmään kuuluu kunnan työllisyydenhoidon ja nuorisotyön työntekijöitä, sekä Essoten mielenterveys- ja päihdetyön ja aikuissosiaalityön työntekijöitä. Työryhmä toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa. Kokoonkutsujana ja esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Huomaa ajoissa! Päihdetietopaketti vanhemmille.

 

Hyvinvointikoordinaattori Christian Juhola, 040 164 1700 (christian.juhola(at)mantyharju.fi)