Kaavoja vireillä

Kallaveden rantaosayleiskaava

Kaavaehdotus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 11.10.2018 § 65 hyväksynyt 17.9.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksen.

Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pidetään julkisesti nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti  5.12.2018.-1.2.2019 Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan verkkosivuilla, mantyharju.fi/kaavoitus > kaavoja vireillä ja Mäntyharjun karttapalvelussa.

Nähtävänäoloaika on pidempi kuin asetuksen määräämä 30 vrk, koska kunnantalo on suljettuna joulun ajan kaksi viikkoa 22.12.2018 – 6.1.2019.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

Kaavan laatija DI Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy:stä on tavattavissa Mäntyharjun kunnan kirjastolla tiistaina 11.12.2018 klo 16 – 18.

Kaavakartta, karttalehti 1
Kaavakartta, karttalehti 2
Kaavakartta, karttalehti 3
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 13.10.2017)

Kurkilahden asemakaava

Kaavan vireilletulo ja OAS nähtävillä

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Asemakaava-alue on noin 21 hehtaarin suuruinen ja asemakaavan muutos koskee Asemantien ja kenkätehtaanniemen välistä aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. kunnantalon kortteli, rautatieasema-alue, virastokeskus sekä kenkätehtaan alue ja kenkätehtaanniemi.

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2018 välisenä aikana kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi/kaavoitus -> kaavoja vireillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta suoraan kaavan laatijalle Karttaako Oy:n Jarmo Mäkelälle (0400-220082, jarmo.makela(at)karttaako.fi) tai Mäntyharjun kunnan maankäyttöinsinöörille Jenni Oksaselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kurkilahden asemakaava (23.3.2018)

OAS:n liitteet:
Liite 1 Maanomistus
Liite 2 Kulttuuriympäristoselvitys
Liite 3 Nykyinen asemakaava

Kallaveden rantaosayleiskaava

Kaavaluonnos

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnosasiakirjat sekä  päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 8.2.-18.3.2018 väliseksi ajaksi. Asiakirjat ovat nähtävänä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus -> kaavoja vireillä.

Nähtävilläoloaikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnosasiakirjoista osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta/ Kallaveden rantaosayleiskaava, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostilla kirjaamo@mantyharju.fi.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen vastaa kunnantalon aukioloaikana kaavaluonnokseen liittyviin tiedusteluihin, puh. 040 730 9984 / jenni.oksanen@mantyharju.fi.

Maankäyttöinsinöörin vastaanotto kaavaluonnokseen liittyen järjestetään myös kirjastolla (os. Lääkärinkuja 2) torstaina 22.2. klo 16-18:00.

Kaavakartta, karttalehti 1
Kaavakartta, karttalehti 2
Kaavakartta, karttalehti 3
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnittelma (päivitetty 13.10.2017)

Perustiedot ja tavoitteet
Mäntyharjun kunta jatkaa rantojen kaavallista suunnittelua kunnan itäisillä alueilla. Varsinainen kaavallinen suunnittelu tulee koskemaan noin 200 metrin vyöhykettä yli 2 hehtaarin vesistöjen ympärillä Kallaveden vesistön etelä- ja pohjoispuolella. Yleiskaavoitus ei pääsääntöisesti koske jo aikaisemmin laadittuja ranta-asemakaavoja, poikkeuksena kunnan omistuksessa oleva Survaanniemen ranta-asemakaava-alue. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.12.2013 hyväksynyt Kallaveden rantaosayleiskaavan perustiedot ja tavoitteet.

Perustiedot ja tavoitteet
OAS (Päivitetty 25.11.2013)
Ympäristöarviointi
Ympäristöarviointikartta 1
Ympäristöarviointikartta 2
Ympäristöarviointikartta 3
Survaanniemi luontoselvitys 2011
Muinaisjäännösinventointi
Mitoitusperusteet
Aluerajaus
Ruotimon moottoriurheilukeskuksen meluselvitys
Ilmakuvia 1
Ilmakuvia 2


Kuntakeskus ja Pyhäveden alue

Kaavaluonnos

Luonnos OAS 30.6.2017 muutettu
Luonnos merkinnät- ja määräykset 15.05.2017
Luonnos Selostus
Osa-alueet 1-9


Keskustaajaman asemakaavan muutos/Kompan talon alue

Kaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus
Ajantasakaava
LIITE selostusosaan; rakennusinventointi, raportti 7.4.2016

Havainnemateriaali
http://3dee.fi/mantyharju/ilmakuva_orig.swf


Yhteystiedot näet tästä.