Yksityistiet

Yksityistieavustukset 2020

Kunnossapitoavustuslomake 2020

Perusparannushakemuslomake 2020

Yksityistieavustusten hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät Mäntyharjun kunnan verkkosivuilta mantyharju.fi/yksityistiet. Lomakkeita saa myös kunnan asiointipisteestä. Lomakkeita ei enää postiteta tiekunnille.

Kunnossapitoavustusten jakoperusteiden oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi pyydetään tiekuntia ilmoittamaan tiedot mahdollisimman tarkasti. Varsinkin vakituisen asutuksen käyttämä tieosuus (km) tulee selvitä hakemuksesta.  Vakituinen asumiskäyttö tarkoittaa ympärivuotista, Digi- ja väestötietoviraston (ent. Maistraatti) tiedoissa olevaa asumista ko. kiinteistöllä.

Perusparannuskohteet tulee hinnoitella, yksilöidä ja esittää sijainti, mikäli mahdollista, kartalla. Isommista kohteista tulee lisäksi olla kustannusarvio.

Hakemus tulee toimittaa tiejaostolle osoitettuna Mäntyharjun kunnan asiointipistee-seen (os. Asematie 3) perjantaihin 28.2.2020 klo 15 mennessä
Hakemukset voi myös postittaa osoitteella Mäntyharjun kunta / yksityistieavustukset, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse kunnan kirjaamoon osoitteella kirjaamo@mantyharju.fi.

Hakemuksessa mainitun tiekunnan yhteyshenkilön ja hakemuksen allekirjoittajan asema tiekunnassa tulee merkitä lomakkeeseen. Allekirjoituksessa tulee olla myös nimen selvennys.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn ilman perusteltua syytä.

Kunnossapitoavustuksiin varattu määräraha vuodelle 2020 on 120.000 € ja perusparannuskohteisiin 10.000 €. 

Kunnossapitoavustuksista päätetään tiejaoston kokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Myönnetyt kunnossapitoavustukset maksetaan tiekuntien tileille tiejaoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Perusparannusavustuksista päätetään tiejaoston kokouksessa arviolta kesäkuussa. Avustuksista tulee tieto tiekunnille kirjeitse tai sähköpostitse, mikäli tiekunnan edustaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa. Avustukset maksetaan työn suorituksen jälkeen esitettyä laskua tai sen kopiota vastaan. Työn tulee olla suoritettu ja lasku esitetty teknisellä toimialalla marraskuun loppuun mennessä. Perusparannusavustukset maksetaan joulukuun loppuun mennessä.


MÄNTYHARJUN KUNTA
Tiejaosto

 

Avustuskelpoisuus

Kunta voi myöntää yksityiteille avustusta tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Avustuskelpoisia teitä ovat sellaiset yksityistiet, jotka ovat järjestäytyneitä eli tielle on toimituksella perustettu tiekunta. Tiekunnan on avustuskelpoisena pysyäkseen pidettävä tiekokoukset säännöllisesti. Lisäksi tiellä tulee olla vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, joka käyttää tietä vähintään 500 metrin pituisen matkan tai vaihtoehtoisesti sen tulee olla liiikenteellisesti merkittävä, esim. läpikulkutie.

 

Ilmoita tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä tiekuntien hallinnassa olevista yksityisistä teistä.

On tärkeää, että tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-keskukset ja kuljetusyrittäjät tarvitsevat tiekuntien yhteystietoja. Yhteystiedot ovat tärkeitä myös Maanmittauslaitokselle, kun tien vaikutusalueella olevista maanmittaustoimituksista tiedotetaan.

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle sähköisesti alla olevan linkin kautta. Linkistä avautuu maanmittauslaitoksen sivut, jossa on lomake yhteystietojen muuttamista varten.

LOMAKE YHTEYSTIETOJEN MUUTTAMISEKSI

Ilmoita yhteystietojen muutoksesta myös kuntaan.

 

Yhteystiedot näet tästä.