Kuntalisä

 

Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä

Lasten kotihoidon tukea on voitu maksaa vanhemmille, jotka hoitavat itse alle kouluikäistä lastaan / lapsiaan kotona. Perhe on oikeutettu saamaan kotihoidon tukea, jos nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja perheen tuloista riippuen hoitolisä. Hoitoraha maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erisuuruisena. Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja tulot.

1.8.2011 alkaen Mäntyharjun kunta on maksanut lasten kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kuntalisä täydentää varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja sitä voi saada aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Sivistyslautakunta päättää vuosittain kuntalisän jatkon, määrän ja myöntämisehdot talousarviokäsittelyssä.

Alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän määrä on 200 €/kk/perhe, se on veronalaista tuloa. Kuntalisä myönnetään korkeintaan vuodeksi kerrallaan ja sitä tulee hakea uudelleen vuosittain. Kuntalisään on oikeus edellisen kuukauden loppuun, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

Kuntalisä maksetaan jälkikäteen kuukauden viimeinen päivä ja sitä ei makseta takautuvasti.
Vanhemmalla, jolle kuntalisää maksetaan, on mahdollisuus harkinnanvaraisesti tehdä työtä enintään 16 tuntia viikossa toisen vanhemman tai huoltajan hoitaessa lapsia kotona. Tehdyistä työtunneista annetaan selvitys.

Mikäli hakija toimittaa virheellisiä tietoja, voidaan maksu periä takaisin.

 

Ajankohtaista:

Mäntyharjun kunnan maksamaa kuntalisää varten on budjetoitu vuodelle 2020 määräraha. Perheiden, joille kuntalisää maksetaan vuoden 2019 loppuun, ja joilla on oikeus saada lisää vielä vuoden 2020 aikana, tulee toimittaa uusi hakemus 31.12. mennessä sekä verokortti tammikuun 2020 alkupuolella.

 

Kuntalisän saamisen edellytykset:

Kuntalisä maksetaan Mäntyharjulla asuville perheille, joissa lapsen vanhempi tai huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla.
– on päätoimisesta opiskelusta hoitovapaalla tai opinnot ovat päättyneet ennen äitiysloman alkamista tai
– on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 18 tuntia / viikko yhteensä 43 viikkoa kahden vuoden aikana ennen äitiysloman aloittamista tai
– on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lasta

Kotihoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa kotona hoidettavasta lapsesta sillä edellytyksellä, että perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja/tai jos perheen muut lapset ovat enintään 5 t/pv kestävässä osapäivähoidossa tai esiopetuksessa.

Kuntalisää ei makseta kotona hoidettavasta lapsesta perheelle, jos perheen muut lapset ovat kokopäivähoidossa (yli 5 t/pv) tai esiopetuksessa ja sitä täydentävässä päivähoidossa.
Erityistä tukea tarvitseva lapsi, jolla on lausunto, voi kuitenkin olla kokopäivähoidossa, kotona hoidettavan sisaruksen menettämättä kuntalisää.

Hakijalla on olemassa oleva työsuhde tai jaksottaiset työsuhteet kahden viimeisen vuoden ajalta tai on opintovapaalla (opiskelujen keskeytys esim. vanhempainloman vuoksi).

Perheen toisen aikuisen (vanhempi tai puoliso) tulee olla työsuhteessa tai päätoimisena opiskelijana koko kuntalisään oikeuttavan ajan.

Tukea ei makseta, mikäli kotiin jäävä vanhempi saa eläkettä, äitiys- tai vanhempainrahaa, työttömyyskorvausta tai on omasta työstään vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla.

Perheen tulee toimittaa vanhempainrahapäätös, mikäli edellisen hoitovapaan päättyessä haetaan uutta kuntalisää (perheen uusi lapsi).

 

Kuntalisän hakeminen:

Kuntalisää tulee hakea kuukautta aikaisemmin. Kuukautta lyhyemmältä ajalta kuntalisää ei makseta.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat todistukset:
1. Työnantajan todistus hoitovapaasta, josta ilmenee hoitovapaan alkaminen ja päättyminen tai
2. Oppilaitoksen todistus opiskelun keskeytyksestä tai valmistumisesta tai
3. Työnantajan todistukset määräaikaisista työsuhteista kahden vuoden ajalta ennen äitiyslomalle jääntiä
sekä
1. Kelan päätös kotihoidon tuesta
2. Voimassaoleva alkuperäinen verokortti etuutta varten, ei työtulokortti. (Ilman verokorttia 60%)
3. Avio- tai avopuolison työtodistus (työsuhteen laatu) ja mahdollisesti
4. Adoptioperheen vanhempainrahapäätös

Kuntalisähakemuksia saa kunnantalon yhteispalvelupisteestä tai lataamalla alla olevasta linkistä.
Lataa kuntalisän hakemus tästä

Hakemus tulee toimittaa tarvittavine liitteineen osoitteeseen Mäntyharjun kunta/Yhteispalvelupiste, Asematie 3. Kuoreen merkintä Varhaiskasvatuspalvelut / kuntalisähakemus.

Kuntalisän maksamiseen liittyvistä muutoksista perhe on velvollinen ilmoittamaan välittömästi päätöksen tehneelle viranomaiselle kirjallisesti. Muutoskaavakkeita saa kunnantalon yhteispalvelupisteestä tai lataamalla alla olevasta linkistä.
Lataa kuntalisän muutoskaavake tästä

 

Yhteystiedot näet tästä.