Varhaiskasvatukseen hakeminen ja maksut

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, vähintään 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli päivähoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien. Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan elokuun alusta, tulee hakemus olla jätettynä keskitetyn hakuajan puitteissa ja perheet saavat tiedon juhannukseen mennessä. Tulevasta hoitopaikasta otetaan huoltajaan yhteyttä ja sovitaan hoidon aloittamisesta sekä hoitopaikkaan tutustumisesta.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä  hakemuksella>> Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. 

Etusivulta löytyy varhaiskasvatuksen palvelut, jonka alta löytyvät sähköiset kaavakkeet: päivähoitohakemus, päivähoidon muutoshakemus ja tuloselvitys.

Jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta lapsesta tehdään oma hakemus. Punaisella tähdellä merkityt kohdat ovat pakolliset.

1. Perustiedot 

Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite. Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila: Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen erityistuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen erityistuen tarpeesta voidaan lisätä tähän tai toimittaa varhaiskasvatuksen johtajalle os. Teletie 8, 52700 Mäntyharju.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin. Samassa taloudessa asuvan puolison / avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa esim. 08:00 – 16:00.
Mikäli työ- tai opiskelupaikan tietoja ei ilmoiteta, tulkitaan hakemus kiireettömäksi (hoitopaikan järjestelyaika enintään neljä kuukautta).

2. Hoitotiedot 

Toivottu päivähoitomuoto: Kun valitset hoitomuodon, ohjelma avaa lisävalikot mahdollisen ensisijaisen alueen ja ensisijaisen hoitopaikan valintaan. Mikäli hoitopaikka ei ole tiedossa, kohta jätetään valitsematta.
Hakemuksen peruste ja palvelutarve: Vuorohoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsen molemmat vanhemmat ovat vuorotyössä. Merkitse päivittäiseen hoitoaikaan lapsen todellinen hoidossa oloaika. Palvelutarve voi olla hoitoaikaperustainen tai subjektiivinen 20 t/vk. Valitse palvelutarpeen määrä tuntiluokka -valikosta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja perusteet varhaiskasvatuksen laajuuteen löytyvät sivun alareunasta.

3. Lisätiedot 

Lisää perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa hoitomaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä. Merkitse lapsen henkilötunnus kokonaisena. Täytä luvat liittyen mm. lapsen kuvaamiseen.

4. Tuloselvitys

Hoitomaksulaskurilla voi laskea arvion tulevasta varhaiskasvatusmaksusta.
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esimerkiksi omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi, voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä. Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.

5. Yrittäjän tuloselvitys

Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.

6. Muut tiedot

Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto.

Sijoituspäätös tulee sähköisenä. Tieto päätöksen saapumisesta lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Päätöksen saa nähtäville kirjautumalla sähköisen asioinnin sivuille.

Varhaiskasvatuksen johtaja ottaa tarvittaessa yhteyttä lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.

Tutustumiskäynnillä perhe saa esitteen lapsen tulevasta hoitopaikasta ja muut tarvittavat esitteet.

Toivomme, että lapsi ja huoltajat tutustuvat hoitopaikkaan ja varhaiskasvatuksen työntekijään / työntekijöihin ennen hoidon aloittamista.

Hoitosuhteen päättyessä vanhempia muistutetaan täyttämään sähköinen muutosilmoituslomake (irtisanomisilmoitus).

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Lasten varhaiskasvatusmaksuja koskevat säännökset on koottu lakiin (1503/2016) varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Varhaiskasvatusajan vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

0–35 t/kk, asiakasmaksun suuruus 30% 
36–85 t/kk, asiakasmaksun suuruus 60% 
86–110 t/kk, asiakasmaksun suuruus 70% 
111–140 t/kk, asiakasmaksun suuruus 80% 
141-210 t/kk, asiakasmaksun suuruus 100% 

Toimintakauden aikana tuntirajan voi muuttaa, mikäli se koskee vähintään kahta peräkkäistä kuukautta. Muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan täyden kalenterikuukauden alusta.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun (288 euroa), ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Tulotietojen liitteeksi toimitettavat todistukset ja selvitykset:

Ajantasainen ansiolaskelma (bruttotulot), jossa näkyy tulokertymä ja lomaraha. Kunnalla on mahdollisuus tarkistaa tulotiedot tulorekisteristä.

Viimeksi vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen

Selvitykset muista mahdollisista verotettavista ja veroista vapaista tuloista, mm.

  • työttömyyskorvaus ja kassa-avustus,  työvoimakoulutuksen tuet,  sairausvakuutuslain mukainen päiväraha,  eläkkeet,  elatusapu/-tuki, äitiys- tai  vanhempainraha,  pääoman tai muun omaisuuden tuotto (kuten korko-, osinko- ja vuokratulot),  muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot( esim. kokouspalkkiot, luontaisedut),  ammattikoulutusraha, oppisopimuskoulutuksesta saatava tuki, kuntoutusraha, omaishoidontuki

Opiskelijat:

  • opiskelutodistus, jäljennös opiskeluun liittyvästä etuuspäätöksestä, selvitys opiskelun aikaisista tuloista

Muut tulot:

  • esim. maatilatalouden tulot, metsätulot (metsämaan pinta-ala)

Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot ilmoitetaan:

  • viimeinen tuloslaskelma, viimeisin vahvistettu verotuspäätös erittelyosineen

Tulojen vähennyksinä otetaan huomioon:

  • suoritetut elatusavut
  • kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)

Varhaiskasvatusmaksun tulorajat 1.8.2020 alkaen

Perheen          Vähimmäis-          Maksu-           Enimmäis-
henkilö-           tuloraja                 prosentti         maksun
määrä             euroa/kk                                      tuloraja
2                     2 136                     10,70              4 823
3                     2 756                     10,70              5 443
4                     3 129                     10,70              5 816
5                     3 502                     10,70              6 189
6                     3 874                     10,70              6 561

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, niin maksu määräytyy sen vanhemman tulojen perusteella, jossa lapsi väestörekisterin mukaisesti asuu. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, niin maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa eDaisy –asioinnin kautta https://mantyharju.daisynet.fi/eDaisy.

Perheiden tulotiedot tulee toimittaa viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä kun hoitosuhde on alkanut. Mikäli tulotositteita ei toimiteta, peritään korkein sallittu päivähoitomaksu.

Asiakasmaksuperusteet_1.8.2020 alkaen

Hoitoaikojen varaaminen:

Laadukkaan pedagogisen toiminnan, ateriatilausten ja riittävän varhaiskasvatushenkilöstön määrän turvaamiseksi päiväkoti Mustikkatassuun ja perhepäivähoitoon varatut hoitopäivät tulee ilmoittaa toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn kautta kolmen viikon jaksoissa aina lauantaisin klo 18 mennessä.

https://mantyharju.daisynet.fi  

Päivähoidon muutosilmoitus:

Sähköisellä muutosilmoituslomakkeella voi mm. ilmoittaa osoitteenmuutoksen, tulotiedot, tuntirajavalinnan muutoksen ja voi irtisanoa lapsen hoitopaikan.

Sähköinen lomake löytyy tästä

https://mantyharju.daisynet.fi/eDaisy  

1.8.2020 alkaen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta ei ole

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Lapset, jotka ovat rajauksen päättyessä 20 tuntia/viikko sopimuksella, siirretään 1.8.2020 alkaen tuntiportaaseen 36-85 t/kk, ellei huoltaja ole jättänyt sähköisesti muutoshakemusta elokuulle johonkin toiseen tuntirajavalikkoon. Muutokset tehdään alkaviksi kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä.

 

 

Yhteystiedot näet tästä.