Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus 17.12.2019

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Lasse Kurvinen on toiminut viranhaltijana kuusi kuukautta ja saanut käsityksen meneillään olevista rakennushankkeista, sisäisten vuokrien tasosta, rakennusten ylläpidon organisaatiosta sekä myös haasteista, joihin tulee etsiä ratkaisuja. Osa ratkaisuista on viety vuoden 2020 talousarvion tavoitteisiin osa-alueittain. Huomioitavaa on kuitenkin, että kehittämistyötä on paljon samalla kun säästöliekki voimistuu voimistumistaan. Kiinteistöistä ja infrarakenteista muodostuu suurin Suomen kansallisvarallisuutemme, ja rakennusten ympärille rakentuu myös kunta sekä kunnan muuttuva palvelurakenne.

Tiedottaminen meneillään olevista hankkeista, valmistelussa olevista asioista ja myös niistä epämieluisemmista uutisista kuten sisäilmahaitoista, kustannusten karkaamisista, on yksi teknisten palveluiden tärkeimmistä tehtävistä. Ajantasaista ja oikeaa tietoa kuntalaiset saavat kunnan virallisen tiedottamisen kautta. Sosiaalisen median keskusteluissa asiat vääjäämättä muuttuvat tai saavat faktaa enemmän väriä, niissä yksilöt ovatkin vastuussa omista mielipiteistään. Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on nyt tiedostanut kysymyksiä, väitteitä, mielipiteitä, joihin annetaan alla olevien väitteiden kautta tietoa.

Kirkonkylän koulun remointointi

Väittämä: Rakennus on purkukuntoinen.
Vastaus: VÄÄRIN, rakennuksessa on työmaan aloitusvaiheessa havaittu, ettei saneerauksen alla olevaa rakennusta ole tutkittu riittävästi. Pistokoeluontoiset tutkimukset kohdennettiin päärakenneosiin alapohjaan, ulkoseiniin, kantaviin väliseiniin, vesikattoon sekä kuivatusjärjestelmiin. Tulosten perusteella tarvitaan lisätutkimuksia ja saneerauksen korjaussuunnittelua havaittujen vaurioiden tai riskien hallitsemiseksi.

Väittämä: Rakennushankkeen osapuolet ovat samaa mieltä korjaustarpeesta.
Vastaus: OIKEIN, rakennus- ja LVI-urakoitsija, Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikkö ja tekninen johtaja yhdessä rakennustarkastajan kanssa ovat todenneet 9.8.2019 rakennushankkeen muuttuvan vaativaksi korjaushankkeeksi saneerauksen osalta.

Väittämä: Rakennuksessa on rakennusvirheitä.
Vastaus: OIKEIN, rakennuksessa on 30 vuotta sitten väärin asennettu ja epätiivis höyrynsulku, sokkelin ja ulkoseinän liittymä on rakennettu suunnitelmista poiketen sekä salaojajärjestelmä on osittain asennettu väärin.

Väittämä: Työmenetelmät ovat muuttuneet ratkaisevasti 30 vuodessa.
Vastaus: OIKEIN, rakennuksen sokkelissa on valumuottitekniikasta johtuen runsaasti lahoa puuta, joka on poistettava ja alapohjarakenne on epätiivis. Nykyisin ei sallita betonirakenteiden sisässä eikä alapohja- tai vierustäytöissä orgaanista jätettä.

Väittämä: Rakennesuunnitelmien tiiveysluokkavaatimus on tarkistettava.
Vastaus: OIKEIN, rakennuksen tiiveysluokka 1 ei ole mahdollista saavuttaa saneerauksen alaisessa rakennuksessa eikä myöskään laajemman korjauksenkaan avulla. Tavoitteeksi lisäkorjauksille on asetettu muuttuneen lähtötilanteen vuoksi tiiveysluokka 2.

Väittämä: Koulun tiloissa ei ole koettu huonoa sisäilmaa, joten korjaustyöt ovat ylimitoitettu.
Vastaus: VÄÄRIN, korjaustöitä ei mitoiteta sisäilmaoireilun perusteella vaan konkreettisten päärakenneosien tutkimustulosten perusteella noudattaen rakentamisesta koskevia asetuksia, määräyksiä ja ohjeita.

Väittämä: Korjauskustannusarviot ovat ylimitoitettu.
Vastaus: VÄÄRIN, tutkimustulosten perusteella on perusteltua jatkaa tutkimuksia. Korjausten osa-alueet on tunnistettu ja yhdessä urakoitsijoiden sekä konsulttien kanssa tilaaja on laatinut parhaan mahdollisen arvion muuttuneesta korjauskustannuksesta.

Väittämä: Teknisen toimialan tiedottamisessa on parannettavaa.
Vastaus: OIKEIN, teknisen toimialan toiminta ei ole ollut kuntalaisten suuntaan riittävän selkeää.

Kisala-urheiluhallin laajennus ja korjaushanke

Väittämä: Hankkeen sisältö on muuttunut.
Vastaus: OIKEIN, laajennushankkeen yhteydessä on jouduttu ratkaisemaan hankkeeseen selkeästi kuuluvia lisätöitä kuten pulkkamäki, tennis- ja padelkenttien sähkösyötöt ja valaistus, tekojääradan sähköliittymä ja sähkökeskuksen uusiminen. Korjaushankkeen sisältöä on tarkasteltu uudelleen.

Väittämä: Laajennushankkeen urakka-asiakirjoissa on virheitä ja puutteita.
Vastaus: OIKEIN, laajennushankkeen tilaajan vastaamat urakka-asiakirjat ovat olleet osittain rakennuksen rungon ja jäykistämisen osalta puutteelliset. Lisäksi selvitetään alakattorakenteen vaikutuksia rakentamiselle ja ylläpidolle, täydennetään toiminnallisia tarpeita urheilulajien kattavuuden sekä tapahtumajärjestelyjen vaatimien asioiden osalta.

Väittämä: Korvausvaatimukset selvitetään.
Vastaus: OIKEIN, suunnitteluvirheiden ja -puutteiden osalta tilaajana Mäntyharjun kunta tulee esittämään pääsuunnittelijalle sekä rakennesuunnittelijalle korvausvaatimukset.

Väittämä: Kustannusennuste tulee tarkistaa.
Vastaus: OIKEIN, kustannusarvio tarkistetaan tammikuussa 2020 esiin tulleiden lisätöiden ja muutostöiden osalta sekä kustannusennustetta tarkistetaan kevään aikana uudelleen ja seurataan toteutumaa aktiivisesti.

Väittämä: Laajennushankkeen valmistuminen viivästyy.
Vastaus: OIKEIN, laajennuksen runko ja jäykistävät rakenteet on jouduttu suunnittelemaan uudestaan, joka aiheuttaa rakennusosien valmistamiselle myöhästymistä. Aikataulumuutos aiheuttaa runko- ja vesikattotöiden ajoittumista epäedulliseen vuoden aikaan tammi- ja helmikuussa, joka mahdollisesti aiheuttaa aikataulumuutoksia lisää.

Lisätietona: vanhaan Kisalaan tulevat toiminnot yhteensovitetaan toimijoiden kesken, selvitystyöstä vastaa liikuntapaikkamestari. Kaikki Kisala-urheiluhallien käyttöön liittyvät järjestelmät suunnitellaan rintarinnan rakennushankkeen kanssa, samoin kaikki tilaajan irtokaluste- sekä urheiluvälinehankinnat. Hankinnat toteutetaan rahoituksen puitteissa.

Katuvalojen uusiminen

Väite: Katuvalojen uusiminen valmistui ajoissa.
Vastaus: VÄÄRIN, katuvalojen uusiminen ei valmistunut urakoitsijasta johtuneista syistä 12.12.2019. Urakan valmistumisesta urakoitsija toimittaa uuden aikataulun ja tilaaja pidättää oikeuden periä urakan viivästymissakot rakennusalan yleisten sopimusehtojen perusteella.

Mäntyharjun kunnan tilojen sisäolosuhteisiin liittyvät asiat

Väite: Yhtenäiskoulun sisäilmaan liittyvät valitukset ovat olleet aiheellisia.
Vastaus: OIKEIN, syksyn aikana on korjattu virheelliset asennukset tilaajan toimesta ja rakennettu puuttuvat järjestelmän osat takuutyönä. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät on säädetty alakoulun ja yläkoulun sekä taitotalon osalta. Myös puhtauden osalta on suoritettu lisätoimenpiteitä syyslomalla ja lisäsiivouksia jatketaan joululomalla. Palaute opettajilta ja rehtorilta on ollut positiivista, sisäilma koetaan raikkaammaksi ja riittäväksi. Seurantaa varten koululla toimii sisäilmaryhmä.

Väite: Kunnan omistamissa rakennuksissa koetaan huonoa sisäilmaa.
Vastaus: OIKEIN, terveyskeskuksessa, yhtenäiskoululla, kunnantalolla, vanhassa Touhulassa (entinen päiväkoti) on koettu huonoa sisäilman laatua. Toimenpiteinä on terveyskeskuksen perheneuvolatilojen osalta korjattu 7 huonetta, yhtenäiskoulun talotekniikkaa on korjattu ja säädetty sekä vanhan Touhulan (päiväkodin) tiloja on joulukuussa ylipaineistettu.
Ilmanvaihdon tarkistuksia jatketaan Mustikkatassun, lukion ja Ruskahovin osalta. Kuntotutkimukset toteutetaan terveyskeskuksen, yhtenäiskoulun sekä kirjaston osalta.

Vastaaminen yhteydenottoihin

Väite: Tekniselle johtajalle on tullut runsaasti yhteydenottoja ed. mainittuihin asioihin
Vastaus: VÄÄRIN, kysyjiä on ollut vähän. Tekninen johtaja on pyrkinyt vastaamaan yhteydenottoihin ja tarvittaessa soittamaan takaisin. Edellä mainittuihin asioihin liittyen on kolme oppilaan vanhempaa ja yksi opettaja ottanut yhteyttä. Asiat on käyty läpi avoimesti ja kaikki saatavilla olevat tiedot on toimitettu suullisesti tai sähköpostitse. Tekninen johtaja kertoo mielellään ja avoimesti meneillään olevista asioista.  Kysymyksiin vastataan!